☰ Menu Prawe Menu ☰
Wersja archiwalna (stan na dzień 09.01.2022 r.)
Herb Powiatu Kartuskiego

Czwartek 12.05.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Postępowanie skargowe Wniosek o zapewnienie dostępności

Postępowanie skargowe dotyczące zapewnienia dostępności architektonicznej i informacyjno – komunikacyjnej.

Zgodnie ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,  każdy, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej,  o których mowa odpowiednio w art. 6 pkt 1 lub 3 ww. ustawy.

Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, zwanym dalej "wnioskiem o zapewnienie dostępności"

Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:

 1. dane kontaktowe wnioskodawcy,
 2. wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym,
 3. wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą,
 4. wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności, następuje bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.

Jeżeli zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku nie jest możliwe lub znacznie utrudnione, podmiot niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności, lub wskazuje alternatywną formę dostępu..

W przypadku, gdy podmiot nie zapewni wnioskowanej dostępności w sposób i w terminie wyżej wskazanym, wnioskodawcy służy prawo złożenia skargi na brak dostępności. Skargę wnosi się do Prezesa Zarządu PFRON, w terminie 30 dni liczonych od dnia upływu terminów, o których mowa wyżej.

Wnioski o zapewnienia dostępności można składać:

 • drogą pocztową na adres:  Starostwo Powiatowe w Kartuzach, ulica Dworcowa 1, 83-300 Kartuzy
 • drogą elektroniczną na adres: powiat@kartuskipowiat.pl

Wniosek – wersja pdf

Wniosek – wersja edytowalna

 

 

 

Postępowanie skargowe dotyczące zapewnienia dostępności cyfrowej

Zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych,  każdy ma prawo wystąpić z żądaniem o zapewnienie dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej lub jej elementu albo o ich udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

Wniosek o zapewnienie dostępności powinno zawierać:

 1. dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem,
 2. wskazanie strony internetowej lub elementu strony internetowej, które mają być dostępne cyfrowo,
 3. wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem,
 4. wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

Podmiot powinien zrealizować żądanie bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot niezwłocznie informuje osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin realizacji żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli podmiot nie jest w stanie zapewnić dostępność zgodnie z żądaniem, niezwłocznie powiadamia osobę o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu i wskazuje alternatywny sposób dostępu.

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub wskazanego elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, wskazanych w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, zgodnie z ust. 6, osoba ta ma prawo do złożenia do podmiotu publicznego skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej

Wniosek o zapewnienia dostępności cyfrowej można składać:

 • drogą pocztową na adres:  Starostwo Powiatowe w Kartuzach, ulica Dworcowa 1, 83-300 Kartuzy
 • drogą elektroniczną na adres: powiat@kartuskipowiat.pl

Wniosek – wersja pdf

Wniosek – wersja edytowalna

 


 

Wytworzył:
(2021-09-06)
Udostępnił:
Pleszek Przemysław
(2021-09-06 07:36:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Pleszek Przemysław
(2021-09-06 07:41:48)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2158926