☰ Menu Prawe Menu ☰
Wersja archiwalna (stan na dzień 09.01.2022 r.)
Herb Powiatu Kartuskiego

Czwartek 12.05.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone w starostwie

 

Wydział Komunikacji

 

Wydział Geodezji

1)      Rejestr ewidencji gruntów – forma elektroniczna

2)      Rejestr zgłoszonych i wykonanych robót geodezyjnych – forma elektroniczna

3)      Rejestr dokonywanych uzgodnień uzbrojenia podziemnego – forma elektroniczna

4)      Wykaz mienia powiatowego – forma zeszytowa

5)      Wykaz gruntów będących własnością Skarbu Państwa w trwałym zarządzie i użytkowaniu wieczystym – forma papierowa

 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

1)      Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach, o których mowa w art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 i Nr 115, poz. 1129; z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 233, poz. 1957; z 2003 r. Nr 7, poz. 78), posiadanych w zakresie właściwości starosty – w systemie elektronicznym.

2)      Rejestr wydanych kart wędkarskich – w systemie zeszytowym.

3)      Rejestr sprzętu pływającego, wykorzystywanego do amatorskiego połowu ryb – w systemie zeszytowym.

4)      Rejestr sprzętu pływającego, wykorzystywanego do rybactwa – w systemie zeszytowym.

5)      Rejestr przetrzymywanych, uprawianych i hodowanych roślin lub zwierząt, ich części i produktów pochodnych, podlegających ograniczeniom na podstawie umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita jest stroną – w systemie elektronicznym.

 

Wydział Budownictwa

 

Wydział Edukacji

1)      Rejestr niepublicznych placówek oświatowych

2)      Rejestr decyzji o nadaniu szkołom niepublicznym uprawnień szkół publicznych

3)      Rejestr zaświadczeń o wpisie do rejestru niepublicznych placówek oświatowych

4)      Rejestr decyzji o odmowie wpisu do rejestru niepublicznych placówek oświatowych

5)      Rejestr decyzji o skreślaniu z rejestru niepublicznych placówek oświatowych

6)      Rejestr zaświadczeń o wyniku postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego

 

Wydział Kultury i Promocji

      1) Rejestr Stowarzyszeń Kultury Fizycznej - w formie zeszytowej

 

Wydział Ochrony Zdrowia

 

Wydział Finansowy

1)      Rejestr pism (w systemie zeszytowym)

2)      Rejestr zaświadczeń (w systemie zeszytowym)

3)      Rejestr wniosków- zapotrzebowań- o dokonanie wydatku {zaangażowanie} (w formie elektronicznej)

 

Wydział Organizacyjny

1)      Rejestr uchwał Zarządu Powiatu Kartuskiego,

2)      Rejestr uchwał Rady Powiatu Kartuskiego,

3)      Rejestr interpelacji i wniosków Rady Powiatu Kartuskiego,

4)      Rejestr Zarządzeń Starosty Kartuskiego,

5)      Rejestr skarg i wniosków,

6)      Dziennik korespondencyjny dla przesyłek wychodzących,

7)      Książka kontroli wpłat oraz opłat wykazanych przez maszynę do frankowania,

8)      Wykaz spisów zdawczo-odbiorczych akt,

9)      Spisy zdawczo-odbiorcze akt przechowywanych w archiwum,

10)  Spisy akt przekazanych do Archiwum Państwowego,

11)  Spisy akt przekazanych na makulaturę,

12)  Ewidencja wypożyczeń akt z archiwum,

13)  Rejestr pism wychodzących,

14)  Ewidencja nieobecności,

15)  Rejestr nadgodzin,

16)  Rejestr wydanych delegacji,

17)  Rejestr kontroli,

18)  Rejestr umów – w systemie zeszytowym,

19)  Rejestr zamówień publicznych – w systemie elektronicznym,

20)  Ewidencja stowarzyszeń działających na terenie powiatu

21)  Rejestr osób podlegających kwalifikacji wojskowej – w systemie zeszytowym,

22)  Rejestr rzeczy znalezionych – w systemie zeszytowym.

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

 

Zespół Radców Prawnych

 

 

Wydział Inwestycji, Remontów i Zamówień Publicznych: 

1) Rejestr wniosków o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne.

2) Rejestr przetargów.

3) Rejestr zamówień publicznych.

4) Rejestr wpływu ofert.

5) Ewidencja wszystkich wydatków Starostwa Powiatowego w Kartuzach poprzez rejestrację wniosków – zapotrzebowań, rachunków i faktur oraz ich segregowanie według grup zakupowych.

Wytworzył:
Tomasz Kwidziński
Udostępnił:
Kwidziński Tomasz
(2003-07-03 09:25:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Lange Katarzyna
(2017-01-13 10:25:29)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2158926