☰ Menu Prawe Menu ☰
Wersja archiwalna (stan na dzień 09.01.2022 r.)
Herb Powiatu Kartuskiego

Czwartek 12.05.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 7 stycznia 2022 r. wszystkie punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego będą dyżurowały na odległość tzn. porady będą udzielane telefonicznie lub w innej formie zdalnej. Ponadto w tych dniach nie będzie czynna telefoniczna rejestracja na porady, a jedynie internetowa. Zmianę wprowadza się Zarządzeniem nr 369/2022 Starosty Kartuskiego z dnia 4 stycznia 2022 r.

 

 

W celu umówienia terminu udzielenia porady, świadczenia poradnictwa obywatelskiego lub mediacji prosimy o kontakt

pod nr tel. 536 006 810 (czynny w godzinach pracy urzędu)

 lub poprzez stronę internetową

https://np.ms.gov.pl/

 

W czasie obowiązywania stanu epidemii można skorzystać z usługi uzyskania pomocy za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (telefon, e-mail, komunikator internetowy) oraz poza lokalem, wówczas nie obowiązuje składanie oświadczeń o braku możliwości poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej w sytuacji udzielania. Ze względów bezpieczeństwa prosimy o stosowanie się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, w szczególności m.in. o zakładanie maseczek i dezynfekowanie rąk przy wejściu do punktu, a podczas porady zachowywanie odpowiedniego dystansu.

Osoby, które skorzystały z porady przez telefon lub drogą elektroniczną mogą przekazać anonimową opinię o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub poradnictwie obywatelskim na formularzu karty pomocy część B.

Opinię można przekazać:

  • telefonicznie (w zakresie informacji zawartej w części B karty) na numer tel. 536 006 810
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: zdrowie@kartuskipowiat.pl
  • listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Kartuzach, Wydział Zdrowia, Bezpieczeństwa i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, ul. Dworcowa 1, 83-300 Kartuzy.

Druk części B karty pomocy i wszelkie informacje na temat nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zamieszczamy poniżej.

 


Z nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego mogą korzystać osoby, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku. Przed uzyskaniem pomocy, osoba uprawniona musi złożyć pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. 

Od dnia 16 maja 2020 r. osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku mogą uzyskać pomoc prawną w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Udzielenie pomocy w ramach systemu nieodpłatnej pomocy prawnej, jest kwalifikowane jako pomoc de minimis w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 708) zwanej dalej „ustawą”. W związku z tym stosownie do treści art. 37 ust. 1 ww. ustawy, osoba ubiegająca się o pomoc przed umówieniem się na poradę jest zobowiązana do przedstawienia dodatkowych informacji. Poniżej zamieszczamy informację dotyczącą wymaganej dokumentacji dla osób ubiegających się o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (instrukcja do pobrania).

 

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacji

SIERAKOWICE PUNKT NR 1 – Dworzec kolejowy przy ul. Piwnej 23, 83-340 Sierakowice, punkt umiejscowiony jest na pierwszym piętrze (dla osób mających trudności w poruszaniu się dostępna jest winda)
godziny otwarcia:
poniedziałek, środa i piątek w godzinach 8.00 – 12.00
wtorek i czwartek w godzinach 13.00 - 17:00
pomocy prawnej w punkcie udziela adwokat

KARTUZY PUNKT NR 2 - ul. 3 Maja 2/15, 83-300 Kartuzy, punkt umiejscowiony jest na parterze w podwórzu budynku przy ul. 3 Maja 2

godziny otwarcia:

poniedziałek, wtorek i środa w godzinach 8.00 – 12.00
czwartek i piątek w godzinach 13.00 - 17.00
pomocy prawnej w punkcie udziela radca prawny

KARTUZY PUNKT NR 3 - ul. 3 Maja 2/15, 83-300 Kartuzy, punkt umiejscowiony jest na parterze w podwórzu budynku przy ul. 3 Maja 2

godziny otwarcia:

poniedziałek, wtorek i środa w godzinach 13.00 – 17.00

czwartek i piątek w godzinach 8.00 - 12.00
pomocy prawnej w punkcie udziela radca prawny i adwokat

ŻUKOWO PUNKT NR 4 - Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie przy ul. 3 Maja 9 B, 83-330 Żukowo, punkt umiejscowiony jest na parterze w sali warsztatowej (dla osób mających trudności w poruszaniu się dostępna jest winda)

godziny otwarcia:
poniedziałek, wtorek i środa w godzinach 10.00 - 14.00

czwartek i piątek w godzinach 14.30 - 18.30
pomocy prawnej w punkcie udzielają radcy prawni
punkt prowadzi organizacja pozarządowa - Stowarzyszenie OVUM (strona stowarzyszenia: https://ovum.org.pl/)

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1) poinformowanie osoby uprawnionej, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,
2)wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub,
3a) nieodpłatną mediację, lub
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

 

 


Punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji

CHMIELNO PUNKT NR 5 - Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji przy ul. Gryfa Pomorskiego 20, 83-333 Chmielno, punkt umiejscowiony jest na parterze
godziny otwarcia:
poniedziałek, wtorek, środa i czwartek w godzinach 14.00 – 18.00
piątek w godzinach 8.00 – 12.00
punkt prowadzi organizacja pozarządowa - Stowarzyszenie OVUM (strona stowarzyszenia: https://ovum.org.pl/)

STĘŻYCA PUNKT NR 6 – budynek OSP przy ul. Królewskiej 6 (dawna ul. 9 Marca 6), 83-322 Stężyca, punkt umiejscowiony jest na parterze, poczekalnia do punktu mieści się w wejściu do biblioteki
godziny otwarcia:
poniedziałek, wtorek, środa i piątek w godzinach 8.00 – 12.00
czwartek w godzinach 13.00 – 17.00
punkt prowadzi organizacja pozarządowa - Zaborskie Towarzystwo Naukowe (strona stowarzyszenia: http://www.ztn.com.pl/)

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Więcej informacji w poniższych linkach:

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa w powiecie kartuskim

Informacja o możliwości przekazania opinii po udzielonej pomocy prawnej lub poradnictwie obywatelskim

Druk części B karty pomocy - anonimowa opinia o udzielonej pomocy lub poradnictwie

Instrukcja uzyskania pomocy przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie dla cudzoziemców

Udzielanie pomocy prawnej dla osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową lub doświadczających trudności w komunikowaniu się

Klauzula informacyjna - ochrona danych osobowych

Wytworzył:
Aleksandra Kozioł
Udostępnił:
Kozioł Aleksandra
(2021-12-09 15:46:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Kozioł Aleksandra
(2022-01-05 15:42:59)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2158926