☰ Menu Prawe Menu ☰
Wersja archiwalna (stan na dzień 09.01.2022 r.)
Herb Powiatu Kartuskiego

Czwartek 12.05.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Pozwolenie na budowę i rozbiórkę obiektu budowlanego


UWAGA

 

Informacja dotycząca nowelizacji Prawa Budowlanego z dnia 19.09.2020r. - pobierz

 

 

Wymagane dokumenty: 
zgodnie z drukiem wniosku o pozwolenie na budowę - wersja elektroniczna projektu zagospodarowania terenu wraz z projektowaną infrastrukturą techniczną  w formacie dxf 2000 lub dgn/rdl v7

 

Opłaty:
Na podstawie Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbo
wej (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 1000)

 - opłata skarbowa od pozwolenia na budowę nowego obiektu budowlanego oraz urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym wynosi:
1. budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna:
- za każdy m2 powierzchni użytkowej – 1 zł,
- nie więcej niż – 539 zł,
2. budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym – 14 zł,
3. innego budynku – 48 zł,
4. studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków – 20 zł,
5. budowli związanych z produkcją rolniczą – 112 zł,
6. sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi – 2143 zł,
7. sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych o długości do 1 kilometra – 105 zł,
8. innych budowli – 155 zł,
9. urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym – 91 zł,
- opłata skarbowa od zatwierdzenia projektu budowlanego – 38 zł,
- opłata skarbowa od pozwolenia na rozbudowę (przebudowę) oraz remont obiektu budowlanego wynosi 50 % stawek określonych powyżej,
- opłata skarbowa od pozwolenia na rozbiórkę obiektu budowlanego – 36 zł.

Zwalnia się z opłaty skarbowej pozwolenia na budowę:
1. wydawane na skutek podań wnoszonych w sprawach budowy lub odbudowy obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych,
2. budynków szkolnych oraz budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne. Ponadto nie podlegają opłacie skarbowej zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego i zdrowia, a także wydawane dla jednostek budżetowych i jednostek samorządu terytorialnego.

Miejsce złożenia dokumentów:
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie Wydziału Budownictwa Starostwa Powiatowego w Kartuzach, ul. 11 Listopada 7 (tel. nr 058 685 34 57, 058 681 42 12).

Termin załatwienia sprawy:
Wniosek zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego złożony z kompletem dokumentów załatwiany jest w czasie nie dłuższym niż 21 dni.

Wniosek pozwoleni na budowę do 65 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.
Do powyższego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu (art. 35 § 5 k.p.a.)


Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Budownictwa Starostwa Powiatowego w Kartuzach, ul. 11 Listopada 7 (tel. nr 058 685 34 57, 058 681 42 12).

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Pomorskiego, za pośrednictwem Starosty Kartuskiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Ulgi:
Brak.

Informacje dodatkowe:
Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata.


W razie stwierdzenia niezgodności projektu zagospodarowania działki lub terenu z:
- miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i wymaganiami ochrony środowiska,
- wymaganiami decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, oraz stwierdzenia niekompletności projektu budowlanego i braku wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń,
Starosta nakłada postanowieniem obowiązek uzupełnienia wskazanych nieprawidłowości, ustalając termin ich uzupełnienia, a po jego bezskutecznym upływie, wydaje decyzję o odmowie zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę.


Podstawa prawna:
Art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art.36 oraz art. 82 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – 
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2020r., poz. 1333 z późniejszymi zmianami).

 

Wnioski do pobrania:

 1. Pozwolenie na budowę:

 

Przykładowo wypełniony wniosek o pozwolenie na budowę - wzór
Przykładowo wypełnione oświadczenie o posiadanym prawie - wzór
 

2. Zmiana pozwolenia na budowę:

 

3. Rozbiórka obiektu budowlanego:

4. Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego:

5. Pozwolenie na budowę tymczasowego obiektu budowlanego:

   

 

Wytworzył:
Maria Kurek-Kumańska
Udostępnił:
Kuchta Małgorzata
(2003-06-25 07:54:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Dułak Alicja
(2021-11-09 15:22:58)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2158926