☰ Menu Prawe Menu ☰
Wersja archiwalna (stan na dzień 09.01.2022 r.)
Herb Powiatu Kartuskiego

Czwartek 12.05.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zgłszenie zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę

Wymagane dokumenty:
1) Zgłoszenie winno zawierać:
- imię i nazwisko (nazwa przedsiębiorstwa i jego siedziba), adres zamieszkania,
- określenie rodzaju, zakresu i sposobu wykonania robót oraz termin ich rozpoczęcia.
Do zgłoszenia należy dołączyć:
- oświadczenie o posiadanym prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz, w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami.
W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia, Starosta nakłada, w drodze postanowienia, na zgłaszającego obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia – wnosi sprzeciw, w drodze decyzji.

Opłaty:
- Zwalnia się z opłaty skarbowej (na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej , (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 1000 z późniejszymi).

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Wydziału Budownictwa Starostwa Powiatowego w Kartuzach tj. Kartuzy, ul. 11 Listopada 7 (tel. nr 058 685 34 57).

Termin załatwienia sprawy:
Do 21 dni.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Budownictwa Starostwa, Kartuzy ul. 11 Listopada 7, (tel. nr 058 685 34 57).

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Pomorskiego, za pośrednictwem Starosty Kartuskiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Informacje dodatkowe:
Zgłoszenia należy dokonać przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót budowlanych.
Do wykonania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia Starosta nie wniesie sprzeciwu.

Podstawa prawna:

art. 29, 30 i 31 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2020r., poz. 1333 z późniejszymi zmianami).

Wnioski do pobrania:

Przykładowy wniosek wraz z załącznikami:

Wytworzył:
Maria Kurek-Kumańska
Udostępnił:
Kuchta Małgorzata
(2003-06-27 09:05:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Dułak Alicja
(2022-01-04 13:57:47)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2158926