☰ Menu Prawe Menu ☰
Wersja archiwalna (stan na dzień 09.01.2022 r.)
Herb Powiatu Kartuskiego

Czwartek 12.05.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rada Powiatu Kartuskiego

 • Radni Powiatu Kartuskiego
  w kadencji 2018 - 2023

   

  1. Borzestowska Ewa
  2. Bystron Andrzej
  3. Czerwiński Leon  
  4. Dudek Stanisław
  5. Fikus Piotr
  6. Formela Iwona
  7. Gross Bartłomiej
  8. Grucza Ewa
  9. Grzegorzewski Jerzy
  10. Kowalewski Paweł
  11. Kwidziński Edmund
  12. Kwiecień Janina
  13. Lehman Mirosława
  14. Leyk Andrzej
  15. Łapa Bogdan  
  16. Miąskowski Jacek
  17. Peek Ryszard
  18. Potrac Andrzej
  19. Pryczkowski Eugeniusz – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
  20. Ropel Jerzy
  21. Smentoch Stanisław
  22. Szutenberg Mirosław – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu,
  23. Woźniak Mieczysław – Przewodniczący Rady Powiatu Kartuskiego,
  24. Zengerski Piotr    
  25. Żeromski Mirosław

   

 • Skład komisji Rady Powiatu Kartuskiego

  Kadencja 2018-2023

   


  I. Komisja do spraw Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
  1) Edmund Kwidziński  - Przewodniczący Komisji
  2) Leyk Andrzej - wiceprzewodniczący
  3) Czerwiński Leon
  4) Smentoch Stanisław

   


  II. Komisja do spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  1) Andrzej Potrac – Przewodniczący Komisji
  2) Czerwiński Leon - wiceprzewodniczący
  3) Dudek Stanisław
  4) Smentoch Stanisław

   


  III. Komisja do spraw Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej
  1) Jerzy Ropel – Przewodniczący Komisji
  2) Grzegorzewski Jerzy - wiceprzewodniczący
  3) Peek Ryszard
  4) Eugeniusz Pryczkowski

   


  IV.  Komisja do spraw Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu
  1) Jacek Miąskowski – Przewodniczący Komisji
  2) Kwiecień Janina - wiceprzewodnicząca
  3) Grucza Ewa
  4) Mirosława Lehman

   


  V. Komisja do spraw  Budżetu i Gospodarki
  1) Mirosław Żeromski – Przewodniczący Komisji
  2) Gross Bartłomiej - wiceprzewodniczący
  3) Borzestowska Ewa  VI Komisja  Rewizyjna
  1) Stanisław Dudek – Przewodniczący Komisji
  2) Zengerski Piotr - wiceprzewodniczący
  3) Lehman Mirosława
  4) Andrzej Potrac
  5) Kowalewski Paweł

   

  VII Komisja  do spraw Strategii i Rozwoju
  1) Paweł Kowalewski – Przewodniczący Komisji
  2) Gross Bartłomiej - wiceprzewodniczący
  3) Szutenberg Mirosław
  4) Borzestowska Ewa

   

  VIII Komisja  do spraw skarg, wniosków i petycji
  1) Andrzej Bystron – Przewodniczący Komisji
  2) Zengerski Piotr - wiceprzewodniczący
  3) Grzegorzewski Jerzy
  4) Żeromski Mirosław
   
   


 • Do wyłącznej właściwości rady powiatu należy:

  1) stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym statutu powiatu,
  2) wybór i odwołanie zarządu,
  3) powoływanie i odwoływanie, na wniosek starostyi skarbnika powiatu,
  4) stanowienie o kierunkach działania zarządu powiatu oraz rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu, w tym z działalności finansowej,
  5) uchwalanie budżetu powiatu,
  6) rozpatrywanie sprawozdań z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium dla zarządu z tego tytułu,
  7) podejmowanie uchwał w sprawach wysokości podatków i opłat w granicach określonych ustawami,
  8) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących:
  a) zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata, jeśli przepisy ustaw nie stanowią inaczej,
  b) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
  c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
  d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez zarząd oraz maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez zarząd w roku budżetowym,
  e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę,
  f) tworzenia i przystępowania do związków, stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni oraz ich rozwiązywania lub występowania z nich,
  g) tworzenia i przystępowania do spółek, ich rozwiązywania i występowania z nich oraz określania zasad wnoszenia wkładów, obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji,
  h) współdziałania z innymi powiatami i z gminami, jeżeli związane jest to z koniecznością wydzielenia majątku,
  i) tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
  9) określanie wysokości sumy, do której zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
  10) podejmowanie uchwał w sprawach herbu powiatu i flagi powiatu,
  11) podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady powiatu.
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2158926