☰ Menu Prawe Menu ☰
Wersja archiwalna (stan na dzień 09.01.2022 r.)
Herb Powiatu Kartuskiego

Czwartek 12.05.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Starosta Powiatu Kartuskiego


Funkcję Starosty  Kartuskiego sprawuje - Bogdan Łapa

Telefon:

Sekretariat, pokój 204, tel. (58) 685-33-43, (58) 681-00-32, (58) 681-03-28, fax (58) 681-36-43
 
Adres e-mail:

starosta@kartuskipowiat.pl


Starosta sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością:

1.      Wicestarosty,

2.   Etatowego Członka Zarządu,

3.      Sekretarza Powiatu,

4.      Skarbnika Powiatu,

5.      Dyrektorów Wydziałów i samodzielnymi stanowiskami pracy.

 


Starosta jest kierownikiem Starostwa Powiatowego oraz zwierzchnikiem służbowym pracowników starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz zwierzchnikiem powiatowych służb, inspekcji i straży.

Starosta sprawując zwierzchnictwo w stosunku do powiatowych służb, inspekcji i straży:

1) powołuje i odwołuje kierowników tych jednostek, w uzgodnieniu z wojewodą, a także wykonuje wobec nich czynności w sprawach z zakresu prawa pracy, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej,
2) zatwierdza programy ich działania,
3) uzgadnia wspólne działanie tych jednostek na obszarze powiatu,
4) w sytuacjach szczególnych kieruje wspólnymi działaniami tych jednostek,
5) zleca w uzasadnionych przypadkach przeprowadzenie kontroli.

Do zadań starosty należy w szczególności:

1) kierowanie bieżącymi sprawami powiatu i reprezentowanie go na zewnątrz,
2) promocja i kreowanie wizerunku starostwa i powiatu,
3) reprezentowanie powiatu na zewnątrz,
4) organizowanie pracy zarządu powiatu i starostwa,
5) wydawanie wewnętrznych aktów prawnych dotyczących starostwa,
6) opracowywanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią oraz ogłaszanie i odwoływanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego,
7) wykonywanie zadań określonych w ustawach kompetencyjnych.

W sprawach niecierpiących zwłoki, związanych z zagrożeniem interesu publicznego, zagrażających bezpośrednio zdrowiu i życiu oraz w sprawach mogących spowodować znaczne straty materialne starosta podejmuje niezbędne czynności należące do właściwości zarządu powiatu.

Wytworzył:
Tomasz Kwidziński
Udostępnił:
Kwidziński Tomasz
(2003-06-23 09:40:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Kwidziński Tomasz
(2021-09-01 09:07:30)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2158926