☰ Menu Prawe Menu ☰
Wersja archiwalna (stan na dzień 09.01.2022 r.)
Herb Powiatu Kartuskiego

Czwartek 12.05.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rejestracja nowego pojazdu zakupionego na terenie Polski

Wnioski do pobrania:

 1. Wniosek o rejestrację pojazdu
 2. Pełnomocnictwo

 

REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU ZAKUPIONEGO NA TERENIE POLSKI


WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wniosek o rejestrację pojazdu

Załączniki:

 • oryginał dowodu własności pojazdu,
 • oryginał karty pojazdu jeżeli była wydana,
 • oryginał oświadczenia o podleganiu obowiązkowi zapewnienia sieci zbierania pojazdów lub oświadczenie na fakturze zakupu pojazdu,
 • oryginał wyciągu ze świadectwa homologacji albo odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji,
 • oryginał dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju samochodu osobowego nabytego wewnątrzwspólnotowego lub braku obowiązku zapłaty tej akcyzy,
 • w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego z współwłaścicieli pojazdu wymagany jest dokument stwierdzający  udzielenie pełnomocnictwa

Do wglądu:

 • oryginał dowodu osobistego,
 • oryginał aktualnego wyciągu z KRS i REGON (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną) lub kopie potwierdzone pieczęcią podpisem i datą osoby upoważnionej,
 • dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej.
 • oryginał zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub kopia potwierdzona przez upoważnioną osobę (dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą)

  Do odbioru dowodu rejestracyjnego należy przedstawić następujące dokumenty:

 • oryginał pozwolenia czasowego,
 • oryginał karty pojazdu, jeżeli była wydana,
 • oryginał dowodu osobistego,
 • w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego z współwłaścicieli pojazdu wymagany jest dokument stwierdzający  udzielenie pełnomocnictwa
 • dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydział Komunikacji, ul. Gdańska 26, 83 - 300 Kartuzy, główna sala obsługi, stanowiska 1, 2, 3, 4.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie, po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi załącznikami przewidzianymi przepisami prawa. W sprawach szczególnych do 30 dni.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Rejestracja pojazdu lub odmowa rejestracji następuje w drodze decyzji administracyjnej.


OPŁATY

Opłata komunikacyjna (płatność tylko kartą płatniczą lub poza Urzędem) w wysokości:

 • 178.50 zł (opłata komunikacyjna) + 2 zł (opłata ewidencyjna) - w przypadku pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
 • 120.00 zł (opłata komunikacyjna) + 1,50 zł (opłata ewidencyjna) - w przypadku motocykli, naczep, przyczep, ciągników rolniczych;
 • 110.00 zł (opłata komunikacyjna) + 1,50 zł (opłata ewidencyjna) - w przypadku motorowerów.

TRYB ODWOŁAWCZY
Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku  za pośrednictwem Starosty Kartuskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.


DODATKOWE INFORMACJE
 

Rejestracji pojazdu dokonuje wyłącznie właściciel albo współwłaściciele lub też osoba przez niego (nich) formalnie umocowana (pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego, ewentualnie własnoręczność podpisu mocodawcy na pełnomocnictwie musi być potwierdzona notarialnie lub w urzędzie gminy przez wójta lub burmistrza - dotyczy miejscowości w których nie ma kancelarii notarialnej.) Pełnomocnictwo musi zawierać w treści nr rejestracyjny pojazdu lub nr VIN pojazdu, do którego rejestracji umocowuje, nie dotyczy to pełnomocnictwa ogólnego.

Pełnomocnictwo wymaga uprzedniego wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.

W przypadku nabycia samochodu osobowego lub pojazd rodzaju "samochodowy inny", podrodzaj "czterokołowiec" (kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaj "czterokołowiec lekki" (kategoria homologacyjna L6e), od wyspecjalizowanego salonu sprzedaży w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju może być zastąpiony oświadczeniem wyspecjalizowanego salonu sprzedaży, że posiada oryginał lub kopię dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju od tego samochodu osobowego lub pojazdu.

Adres e-mail: komunikacja@kartuskipowiat.pl
 

Na życzenie Klienta, za pomocą Systemu Wysyłania Powiadomień istnieje możliwość przekazania informacji dotyczącej odbioru dowodu rejestracyjnego na wskazany numer telefonu komórkowego lub adres e-mail. W tym celu na wniosku o rejestrację pojazdu wpisujemy nr telefonu albo adres e-mail.

 


 PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • Ustawa  z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

 


 

Wytworzył:
Udostępnił:
Langa Arkadiusz
(2013-02-25 11:12:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Grzenkowicz Alicja
(2020-11-19 11:51:14)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2158926