☰ Menu Prawe Menu ☰
Wersja archiwalna (stan na dzień 09.01.2022 r.)
Herb Powiatu Kartuskiego

Czwartek 12.05.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

REJESTRACJA UŻYWANEGO POJAZDU SPROWADZONEGO Z UNII EUROPEJSKIEJ

Wnioski do pobrania:

 1. Wniosek o rejestrację pojazdu
 2. Pełnomocnictwo
 3. Oświadczenie o rejestracji warunkowej
 4. Oświadczenie o braku tablic rejestracyjnych

REJESTRACJA UŻYWANEGO POJAZDU SPROWADZONEGO Z UNII EUROPEJSKIEJ


WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wniosek o rejestrację pojazdu

Załączniki:

 • oryginał dowodu własności pojazdu,
 • oryginał dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy wystawionego przez Urząd Celny (dotyczy samochodu osobowego),
 • oryginał dowodu rejestracyjnego,
 • oryginał zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu, jeżeli jest wymagane,
 • oryginał zaświadczenia dokumentu identyfikacyjnego pojazdu, jeżeli jest wymagane,
 • tablice rejestracyjne lub w przypadku pojazdu sprowadzonego z zagranicy bez tablic rejestracyjnych lub konieczności zwrotu tych tablic do organu rejestrującego państwa, z którego pojazd został sprowadzony, właściciel pojazdu zamiast tablic rejestracyjnych dołącza stosowne oświadczenie
 • w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego z współwłaścicieli pojazdu wymagany jest dokument stwierdzający  udzielenie pełnomocnictwa
 • dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się do wniosku o rejestrację wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.

REJESTRACJA WARUNKOWA: Przy braku dołączonych do wniosku o rejestrację pojazdu dokumentów tj. oryginału dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy wystawionego przez Urząd Celny (dotyczy samochodu osobowego) dokonuje się warunkowo czasowej rejestracji po złożeniu przez właściciela oświadczenia, że w okresie od tej rejestracji do wydania dowodu rejestracyjnego nie nastąpi zmiana w zakresie własności pojazdu a dokumenty te zostaną złożone przed wydaniem dowodu rejestracyjnego.

Do wglądu:

 • dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej
 • dowód osobisty,
 • aktualny wyciąg z KRS i REGON (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną) lub kopie potwierdzone pieczęcią podpisem i datą osoby upoważnionej,
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub kopia potwierdzona przez upoważnioną osobę (dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą).         

  Do odbioru dowodu rejestracyjnego należy przedstawić następujące dokumenty:

 • oryginał pozwolenia czasowego,
 • oryginał karty pojazdu, jeżeli była wydana,
 • oryginał dowodu osobistego,
 • w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego z współwłaścicieli pojazdu wymagany jest dokument stwierdzający  udzielenie pełnomocnictwa
 • dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie,

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydział Komunikacji, ul. Gdańska 26, 83 - 300 Kartuzy, główna sala obsługi, stanowiska 1, 2, 3, 4.

Szczegółowe informacje rejestracji można uzyskać pod tel.  58 694 82 00


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie, po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi załącznikami przewidzianymi przepisami prawa. W sprawach szczególnych do 30 dni.


SPOSÓB  ZAŁATWIENIA SPRAWY
Rejestracja pojazdu lub odmowa rejestracji następuje w drodze decyzji administracyjnej.


OPŁATY
Opłata komunikacyjna (płatność tylko kartą płatniczą lub poza Urzędem) w wysokości:

 • 253.50 zł (opłata komunikacyjna) + 2,50 zł (opłata ewidencyjna) -
  w przypadku pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
 • 195.00 zł (opłata komunikacyjna) + 2,00 zł (opłata ewidencyjna) -
  w przypadku motocykli,
 • 120.00 zł (opłata komunikacyjna) + 1,50 zł (opłata ewidencyjna) -
  w przypadku naczep, przyczep, ciągników rolniczych,
 • 110.00 zł (opłata komunikacyjna) + 1,50 zł (opłata ewidencyjna) -
  w przypadku motorowerów.

TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku  za pośrednictwem Starosty Kartuskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.


DODATKOWE INFORMACJE

REJESTRACJA WARUNKOWA: Przy braku dołączonych do wniosku o rejestrację pojazdu dokumentów tj. oryginału dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy wystawionego przez Urząd Celny (dotyczy samochodu osobowego) dokonuje się warunkowo czasowej rejestracji po złożeniu przez właściciela oświadczenia, że w okresie od tej rejestracji do wydania dowodu rejestracyjnego nie nastąpi zmiana w zakresie własności pojazdu a dokumenty te zostaną złożone przed wydaniem dowodu rejestracyjnego.

Szczegółowe informacje w sprawie, uzyskać można w punkcie informacyjnym Wydziału Komunikacji oraz pod nr telefonu  58 694 82 00. Adres e-mail: komunikacja@kartuskipowiat.pl

Rejestracji pojazdu dokonuje Starosta właściwy dla miejsca siedziby lub zamieszkania właściciela pojazdu.

Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się do wniosku o rejestrację wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Obowiązek dotyczący przedstawienia dowodu wpłaty na odrębny rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie dotyczy pojazdów wprowadzonych (objętych procedurą dopuszczenia do obrotu) na terytorium kraju przed dniem 01.01.2006r.

NR KONTA NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ: 65 1130 1062 0000 0109 9520 0014

Na życzenie Klienta, za pomocą Systemu Wysyłania Powiadomień istnieje możliwość przekazania informacji dotyczącej odbioru dowodu rejestracyjnego na wskazany numer telefonu komórkowego lub adres e-mail. W tym celu na wniosku o rejestrację pojazdu wpisujemy nr telefonu albo adres e-mail.


PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • Ustawa  z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa  z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu oraz jej wtórnik

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Langa Arkadiusz
(2013-03-01 10:13:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Grzenkowicz Alicja
(2021-06-02 12:32:27)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2158926