☰ Menu Prawe Menu ☰
Wersja archiwalna (stan na dzień 09.01.2022 r.)
Herb Powiatu Kartuskiego

Czwartek 12.05.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

ZŁOŻENIE WNIOSKU DOTYCZĄCEGO ZMIANY WSPÓŁWŁAŚCICIELA LUB ZASTAWU W DOWODZIE REJESTRACYJNYM POJAZDU

Wnioski do pobrania:

 1. Wniosek o wydanie wtórnika dokumentów ,tablic rejestracyjnych, wpis adnotacji w dowodzie rejestracyjnym, dokonanie lub anulowanie wpisu i inne
 2. Pełnomocnictwo
 3. Oświadczenie o wspólności majątkowej małżonków

ZŁOŻENIE WNIOSKU DOTYCZĄCEGO ZMIANY  WSPÓŁWŁAŚCICIELA LUB ZASTAWU W DOWODZIE REJESTRACYJNYM POJAZDU


WYMAGANE DOKUMENTY

 • wniosek o dokonanie lub anulowanie wpisu

Załączniki:

 • oryginał dowodu rejestracyjnego
 • oryginał karty  pojazdu, jeżeli była wydana;
 • oryginał umowy przeniesienia własności części pojazdu (np. umowa darowizny, umowa sprzedaży) - podstawa do dopisania lub wykreślenia współwłaściciela,
 • aktualny lub pełny odpis z zastawu rejestrowego bądź zaświadczenie wydane przez centralną informację o zastawach rejestrowych wskazujące, że dany podmiot jako zastawca określonego przedmiotu zastawu rejestrowego jest wpisany do rejestru zastawów pod daną pozycją rejestru zastawów
 • odpis prawomocnego postanowienia sądu, prowadzącego rejestr zastawów, o wykreśleniu zastawu rejestrowego na pojeździe z rejestru zastawów lub pisemna informacja o wykreśleniu zastawu rejestrowego pod danym numerem pozycji rejestru zastawów wraz z podaniem daty wykreślenia oraz nazwy sądu, który wydał postanowienie o wykreśleniu tego zastawu
 • dowód tożsamości w przypadku osoby fizycznej, a także zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli osoba prowadzi taką działalność
 • aktualny odpis z KRS i  zaświadczenia o nadanym numerze REGON – w przypadku podmiotów rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego z współwłaścicieli pojazdu wymagany jest dokument stwierdzający  udzielenie pełnomocnictwa - wzór do pobrania

Do wglądu:

 • dowód osobisty,
 • aktualny wyciąg z KRS i REGON do wglądu (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną) lub kopia potwierdzona podpisem, datą i pieczęcią osoby upoważnionej.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydział Komunikacji, ul. Gdańska 26, 83 - 300 Kartuzy, główna sala obsługi, stanowiska 5, 6,7.

Szczegółowe informacje rejestracji można uzyskać pod tel.  58 694 82 00

 


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie, po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi załącznikami przewidzianymi przepisami prawa.


SPOSÓB  ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydanie dowodu rejestracyjnego zawierającego aktualne dane.


OPŁATY

ZWOLNIENIE Z OPŁAT

Na wniosek możemy wymienić dowód rejestracyjny:
Opłata komunikacyjna (płatność tylko kartą płatniczą lub poza Urzędem) w wysokości:

 • 54.00 zł (opłata komunikacyjna) + 0,50 zł (opłata ewidencyjna)

TRYB ODWOŁAWCZY
Na decyzję odmawiającą dokonania (lub anulowania) wpisu w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu, jeżeli była wydana, przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku  za pośrednictwem Starosty Kartuskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.


DODATKOWE INFORMACJE

 

Szczegółowe informacje w sprawie, uzyskać można w punkcie informacyjnym Wydziału Komunikacji oraz pod nr telefonu  58 694 82 00. Adres e-mail: komunikacja@kartuskipowiat.pl

Rejestracji pojazdu dokonuje Starosta właściwy dla miejsca siedziby lub zamieszkania właściciela pojazdu.


 


PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych

 • Ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów
 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 października 1997 r. w sprawie ustroju i organizacji centralnej informacji o zastawach rejestrowych oraz szczegółowych zasadach udzielania informacji, wydawania odpisów i zaświadczeń 
 • rozporządzenia z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie trybu dokonywania w dowodach rejestracyjnych pojazdów mechanicznych adnotacji o ustanowieniu zastawu rejestrowego
Wytworzył:
Udostępnił:
Langa Arkadiusz
(2013-03-04 10:50:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Grzenkowicz Alicja
(2021-06-02 12:37:31)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2158926