☰ Menu Prawe Menu ☰
Wersja archiwalna (stan na dzień 09.01.2022 r.)
Herb Powiatu Kartuskiego

Czwartek 12.05.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

 

Lista wniosków podlegająca uzupełnieniu pod względem formalnym złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych  Powiatu Kartuskiego w 2015 roku

 

1) w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania preferowane w formie wykładów i innych form doskonalenia, warsztatów, happeningów, wycieczek edukacyjnych, obozów – jako działania zintegrowane

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Wnioskowana kwota dotacja

Uwagi

a) wspieranie działań wychowawczych, edukacyjnych, promujących wartości i postawy społecznie pożyteczne poprzez organizację aktywnych form spędzania czasu wolnego, ze szczególnym uwzględnieniem okresu ferii letnich

1.

Fundacja „Zdrowie na Końskim Grzbiecie”

„Ekstra, Bomba, Szał – kreatywne formy spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologiami z obszaru Powiatu Kartuskiego, wspomagające rozwój społeczny, intelektualny i emocjonalny”

12 420,00 zł

Omyłki rachunkowe w kosztorysie do korekty

2.

Stowarzyszenie „Borowy Las dla Przyszłości”

„Gdzie zaczyna się nieskończoność?
Letnie spotkania zdolnych”

14 980,00 zł

Omyłki rachunkowe w kosztorysie do korekty

c) działania edukacyjne i wychowawcze o zasięgu ponadgminnym mające na celu integrację społeczną osób pełno i niepełnosprawnych, zwiększenie tolerancji wobec niepełnosprawności

3.

„Rozwiń Skrzydła”

„Poznajmy się….”

3 205,00 zł

Omyłki rachunkowe w kosztorysie do korekty

4.

 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Baninie

Wanoga „Młodzëznë” do Strzelna Kujawskiego – kolebki norbertanek żukowskich

3 000,00 zł

Brak aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, omyłki rachunkowe w kosztorysie

f) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę, rozwijanie umiejętności uczestnictwa w kulturze

5.

Europejska Fundacja Promocji Kultury „Wyspa Artystów”

„Studyjne warsztaty wokalne dla młodzieży”

4 300,00 zł

Omyłki rachunkowe w kosztorysie do korekty

6.

„Szczyt Wieżyca” – Lokalna Organizacja Turystyczna

Zjazd Mikołajów 2015

8 400,00 zł

Brak dokumentu potwierdzającego, że podmiot jest jedynym posiadaczem wskazanego w ofercie rachunku bankowego

 

4) w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

 

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Wnioskowana kwota dotacja

Uwagi

a) organizowanie działań mających na celu pielęgnowanie dziedzictwa narodowego i regionalnego, dóbr kultury i sztuki oraz tożsamości kulturowej Kaszub

1.

Stowarzyszenie Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Kaszuby” w Kartuzach

Mieszkańcy Powiatu Kartuskiego pielęgnują kaszubską kulturę jako dziedzictwo narodowe poprzez działalność i występy artystyczne Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Kaszuby” z Kartuz

17 500,00 zł

Brak podpisu drugiej upoważnionej osoby do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia

2.

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Baninie

„Spotkania z Literaturą i Muzyką Kaszub”

3 600,00 zł

Brak aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego

3.

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 2 w Kartuzach „Copernicus”

„Organizowanie działań mających na celu pielęgnowanie dziedzictwa narodowego i regionalnego, dóbr kultury i sztuki oraz tożsamości kulturowej Kaszub”

2 700,00 zł

Omyłki rachunkowe w kosztorysie do korekty

4.

Kółko Rolnicze – Koło Gospodyń Wiejskich „Marzëbiónci” w Długim Krzu

„Warsztaty - ocalić dziedzictwo kulinarne naszego regionu”

1 615,00 zł

Omyłki rachunkowe w kosztorysie do korekty

5.

Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Kaszubskiego im. Franciszka Brzezińskiego

„Prezentacja kaszubskiego rzemiosła ludowego wraz z zajęciami warsztatowymi w Muzeum Kaszubskim w Kartuzach”

9 000,00 zł

Nie można ustalić czy osoby, które podpisały ofertę są upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia – widnieją jedynie parafy. Omyłki rachunkowe w kosztorysie do korekty

b) wsparcie działań mających na celu promocję filmu, muzyki, sztuki, teatru, tańca, fotografii itd.

6.

Stowarzyszenie „Discantus”

„V Letni Festiwal Muzyki Kameralnej – Sierakowice 2015”

10 000,00 zł

Omyłki rachunkowe w kosztorysie do korekty

7.

Europejska Fundacja Promocji Kultury „Wyspa Artystów”

Wydanie płyty dziecięcego zespołu rockowego „Czarodzieje z Kaszub”

12 250,00 zł

Omyłki rachunkowe w kosztorysie do korekty

c) wsparcie ginących zawodów związanych z regionem (krawcowe szyjące stroje regionalne, stolarzy - rekonstruktorów starych mebli, mechaników pojazdów zabytkowych, bednarzy itd.)

8.

Stowarzyszenie „Dzierżążno Dzieciom”

Szkolenie pt. „Haft kaszubski – spotkanie z tradycyjnym wzornictwem ludowym”

3 465,00 zł

Omyłki rachunkowe w kosztorysie do korekty

9.

„Szczyt Wieżyca” – Lokalna Organizacja Turystyczna

Wsparcie ginących zawodów związanych z krawiectwem i hafciarstwem kaszubskim z terenu Powiatu Kartuskiego

13 800,00 zł

Brak dokumentu potwierdzającego, że podmiot jest jedynym posiadaczem wskazanego w ofercie rachunku bankowego.

Omyłki rachunkowe w kosztorysie do korekty

e) organizacja Powiatowych Targów Organizacji Pozarządowych

10.

Fundacja Kultury BOR-EK

Partnerstwo wewnątrzsektorowe – Targi Organizacji Pozarządowych

14 990,00 zł

Omyłki rachunkowe w kosztorysie do korekty

 

 

6) w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Wnioskowana kwota dotacja

Uwagi

a) działania edukacyjne w zakresie upowszechniania postaw odpowiedzialności i aktywności na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska – dotyczące zagrożeń (np. szkodliwości odprowadzania ścieków do ziemi, cieków wodnych i jezior a także o szkodliwości spalania odpadów w paleniskach domowych) oraz działań poprawiających stan środowiska (np. rolnictwo ekologiczne i zrównoważone, odnawialne źródła energii) – adresaci zadania: dzieci, młodzież i dorośli

1.

Fundacja „Ocalić Źródło” im. Bł. Salomei

„Piękne i brudne czyli o stanie ekologicznym jezior kartuskich”

17 400,00 zł

Omyłki rachunkowe w kosztorysie do korekty

b) ochrona dzikich zwierząt – działania na rzecz ochrony dzikich zwierząt, rehabilitacji i leczenia zwierząt chorych, porzuconych i osieroconych; propagowanie wiedzy o sposobach pomocy chorym ptakom i zwierzętom oraz miejscach dostarczania takich zwierząt – adresaci zadania: urzędnicy administracji, lekarze weterynarii, myśliwi, społeczeństwo

2.

Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom

Podnoszenie warunków rehabilitacji i odchowu dzikich zwierząt w Pomorskim Ośrodku Rehabilitacji Dzikich Ptaków i Drobnych Ssaków „Ostoja”

7 020,00 zł

Brak podpisu drugiej upoważnionej osoby do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia

 

 

Oferty, które odpadły ze względów formalnych i nie podlegają dalszej ocenie merytorycznej

 

5) w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz ratownictwa i ochrony ludności

 

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Wnioskowana kwota dotacja

Uwagi

a) zadania i projekty edukacyjne na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym skierowane do dzieci i młodzieży oraz ich rodziców wraz z wyposażeniem w elementy odblaskowe

1.

Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Mirachowskiej

„Bezpieczne dziecko w ruchu drogowym”

2 600,00 zł

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności statutowej w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz ratownictwa i ochrony ludności, ponadto termin realizacji zadania nie jest zgodny z ustalonym w ogłoszeniu o konkursie.

Wniosek odpada ze względów formalnych i nie podlega dalszej ocenie merytorycznej.

 

 

6) w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

 

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Wnioskowana kwota dotacja

Uwagi

a) działania edukacyjne w zakresie upowszechniania postaw odpowiedzialności i aktywności na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska – dotyczące zagrożeń (np. szkodliwości odprowadzania ścieków do ziemi, cieków wodnych i jezior a także o szkodliwości spalania odpadów w paleniskach domowych) oraz działań poprawiających stan środowiska (np. rolnictwo ekologiczne i zrównoważone, odnawialne źródła energii) – adresaci zadania: dzieci, młodzież i dorośli

1.

Stowarzyszenie Kajakowe ICHTYS

Radunia… czysta jak łza

5 460,00 zł

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności statutowej w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Wniosek odpada ze względów formalnych i nie podlega dalszej ocenie merytorycznej.

 
 

Uzupełnienia lub korekty oferty można dokonać do dnia 12 marca 2015 r.

w Starostwie Powiatowym w Kartuzach przy ul. Gdańskiej 26 pok. nr 17.

 
 
 
 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Kozioł Aleksandra
(2015-03-09 11:29:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Kozioł Aleksandra
(2015-03-09 12:19:08)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2158926