☰ Menu Prawe Menu ☰
Wersja archiwalna (stan na dzień 09.01.2022 r.)
Herb Powiatu Kartuskiego

Czwartek 12.05.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarząd Powiatu Kartuskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Kartuskiego w 2016 r.

Konkurs obejmuje zadania z zakresu:

1. nauki, edukacji, oświaty i wychowania,

2. ochrony i promocji zdrowia,

3. działań na rzecz osób niepełnosprawnych i pomocy społecznej,

4. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

5. porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz ratownictwa i ochrony ludności,

6. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 stycznia 2016 r. do godz. 15:00 (czwartek) w Starostwie Powiatowym w Kartuzach przy ul. Gdańskiej 26 w pokoju nr 17 bądź przesyłać na adres: Starostwo Powiatowe w Kartuzach, ul. Dworcowa 1, 83-300 Kartuzy. Liczy się data wpływu dokumentacji do Starostwa Powiatowego w Kartuzach. Oferty złożone bądź przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Do oferty należy załączyć:

1. aktualny wyciąg z rejestru lub odpowiedniej ewidencji

2. kserokopię aktualnego statutu organizacji potwierdzoną za zgodność z oryginałem (na każdej stronie)

3. dokument potwierdzający, że podmiot jest jedynym posiadaczem wskazanego w ofercie rachunku bankowego (np. wyciąg z konta bankowego, zaświadczenie z banku, itp.)

W sytuacji gdy ofertę składa jednostka/oddział terenowy podmiotu

1. pełnomocnictwa/upoważnienia do reprezentowania podmiotu, który posiada osobowość prawną

W sytuacji gdy podmiot planuje pobieranie opłat i wpłat od adresatów zadania

1. dokument potwierdzający prowadzenie działalności odpłatnej

Poniżej zamieszczamy szczegółowe warunku konkursu - ogłoszenie konkursowe oraz wzór oferty

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

WZÓR OFERTY

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Kozioł Aleksandra
(2015-12-31 12:35:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Kozioł Aleksandra
(2015-12-31 12:39:29)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2158926