☰ Menu Prawe Menu ☰
Wersja archiwalna (stan na dzień 09.01.2022 r.)
Herb Powiatu Kartuskiego

Czwartek 12.05.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarząd Powiatu Kartuskiego ogłasza nabór na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Kartuskiego w 2016 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

I Informacje ogólne

1. Zarząd Powiatu Kartuskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) do zgłaszania swoich reprezentantów do udziału w pracach komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Kartuskiego w 2016 r.

2. Opinia komisji konkursowej ma charakter doradczy dla Zarządu Powiatu.

3. Za uczestnictwo w pracach komisji konkursowej jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia.

II Warunki jakie muszą spełnić kandydaci

1. Do komisji konkursowej mogą wejść osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, które spełniają łącznie dwa warunki:

- nie reprezentują organizacji pozarządowych lub podmiotów biorących udział
w konkursie,

- nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności.

2. Członkowie komisji konkursowej przed rozpoczęciem prac będą zobowiązani do podpisania oświadczenia, że podmiot który reprezentują nie złożył w danym konkursie oferty i w świetle przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) nie zachodzą przesłanki do wyłączenia ich z prac komisji.

3. Kandydaci muszą wypełnić i przesłać do urzędu formularz zgłoszeniowy.

III Zadania komisji konkursowej

1. Zadaniem komisji konkursowej jest dokonanie oceny ofert pod względem treści merytorycznej stosując kryteria i punktację określoną w uchwale nr 63/134/2015 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Kartuskiego w 2016 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz proponowanie rozdziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie ich oceny.

2. W celu zaopiniowania ofert odbędzie się spotkanie komisji. O terminie i miejscu obrad członkowie komisji będą informowani telefonicznie lub pisemnie przez Referat ochrony zdrowia i współpracy z organizacjami pozarządowymi.

3. Pracami komisji konkursowej będzie kierował przewodniczący komisji wybrany na pierwszym posiedzeniu.

4. Komisja udokumentuje swoją pracę w formie pisemnej w postaci protokołu, który zostanie przekazany Zarządowi Powiatu Kartuskiego.

IV Miejsce i termin złożenia formularzy zgłoszeniowych

Nabór członków komisji konkursowej odbywa się na podstawie załączonego formularza. Wypełnione formularze opatrzone datą, pieczęcią oraz podpisem uprawnionych statutowo osób należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Organizacje pozarządowe – komisja konkursowa” do dnia 22 stycznia 2016 r. do godz. 15:00 (liczy się data wpływu formularza do urzędu) do Referatu Ochrony Zdrowia i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Starostwie Powiatowym w Kartuzach przy ul. Gdańskiej 26 w pok. nr 17 lub za pośrednictwem poczty na adres Starostwo Powiatowe w Kartuzach, ul. Dworcowa 1, 83-300 Kartuzy. Zgłoszenia do komisji dostarczone po 22.01.2016 r. nie będą rozpatrywane.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Kozioł Aleksandra
(2016-01-12 12:20:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Kozioł Aleksandra
(2016-01-12 12:23:01)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2158926