☰ Menu Prawe Menu ☰
Wersja archiwalna (stan na dzień 09.01.2022 r.)
Herb Powiatu Kartuskiego

Czwartek 12.05.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

INFORMACJA NA TEMAT ZMIAN W USTAWIE - PRAWO BUDOWLANE OD DNIA 1 STYCZNIA 2017 ROKU

Procedury budowlane

Co do zasady roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę (art. 28 ust. 1 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - Pb). Prawo budowlane zawiera jednak katalog inwestycji, które można realizować na podstawie zgłoszenia, albo w ogóle bez informowania organów administracji architektoniczno-budowlanej. Katalog inwestycji, które nie wzmagają pozwolenia na budowę zawiera art. 29 Pb . Natomiast art. 30 ust. 1 Pb wskazuje, które roboty budowlane zwolnione z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę wymagają zgłoszenia właściwemu organowi.

W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (wzór oświadczenia), a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami.

Inwestor zamiast dokonania zgłoszenia dotyczącego robót budowlanych może wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Bez względu na katalog robót budowlanych zwolnionych z procedury administracyjnej, uzyskanie pozwolenia na budowę jest konieczne w odniesieniu do:

 • przedsięwzięć, które wymagają przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,

 • przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, zgodnie z art. 59 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

 • robót budowlanych wykonywanych przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków (do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć pozwolenie właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków wydane na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami).

Natomiast roboty budowlane wykonywane na obszarze wpisanym do rejestru zabytków wymagają dokonania zgłoszenia (do zgłoszenia należy dołączyć pozwolenie właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków wydane na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami).

Przedstawiony w tabeli katalog zamierzeń budowlanych, opracowano na podstawie art. 29 i 30 Pb, w odniesieniu do których ustawodawca zrezygnował ze ścisłej reglamentacji administracyjnej.

Tytułem wyjaśnienia do niniejszej tabeli należy wskazać, że przez budowę należy rozumieć również nadbudowę i rozbudowę. Wyjaśnienie to jest szczególnie istotne w odniesieniu do obiektów, co do których ustawodawca posłużył się wielkością powierzchni zabudowy bądź parametrem wysokości lub rozpiętości konstrukcji jako kryterium zwolnienia z uzyskania pozwolenia na budowę. Jeżeli w wyniku rozbudowy lub nadbudowy obiekt jako całość przekroczy wskazaną przez ustawodawcę maksymalną wartość, konieczne będzie uzyskanie pozwolenia na budowę. Analogiczna prawidłowość wystąpi w przypadkach, w których ustawodawca uzależnił zwolnienie budowy danego obiektu z procedury administracyjnej od stosunku powierzchni działki do przypadających na nią obiektów lokalizowanych na działce – przekroczenie przyjętego limitu będzie skutkowało koniecznością wystąpienia z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę.

 

Procedury dla rodzajów obiektów

Rodzaj obiektu

Budowa, rozbudowa, nadbudowa

Przebudowa

Remont

obiekty gospodarcze związane z produkcją rolną i uzupełniające zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:

 1. parterowe budynki gospodarcze o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m,

 2. suszarnie kontenerowe o powierzchni zabudowy do 21 m2

brak procedury

brak procedury

brak procedury

obiekty gospodarcze związane z produkcją rolną i uzupełniające zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:

 1. płyty do składowania obornika,

 2. szczelne zbiorniki na gnojówkę lub gnojowicę o pojemności do 25 m3,

 3. naziemne silosy na materiały sypkie o pojemności do 30 m3 i wysokości nie większej niż 7 m,

zgłoszenie

zgłoszenie

brak procedury

wolno stojące budynki mieszkalne jednorodzinne, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane

zgłoszenie z projektem budowlanym

pozwolenie na budowę, jeśli przebudowa prowadzi do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania budynku

zgłoszenie z projektem budowlanym, jeśli przebudowa nie prowadzi do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania budynku i dotyczy przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynku

brak procedury, jeśli przebudowa nie prowadzi do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania budynku i nie dotyczy przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych

brak procedury

wolno stojące parterowe budynki gospodarcze, garaże, wiaty lub przydomowe ganki i oranżerie (ogrody zimowe) o powierzchni zabudowy do 35 m², przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m² powierzchni działki

zgłoszenie

brak procedury

brak procedury

wolno stojące parterowe budynki rekreacji indywidualnej, rozumiane jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jednego na każde 500 m2 powierzchni działki

zgłoszenie

brak procedury

brak procedury

wolno stojące parterowe budynki stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2

zgłoszenie z projektem budowlanym

zgłoszenie

brak procedury

wiaty o powierzchni zabudowy do 50 m2, sytuowane na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny lub przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe, przy czym łączna liczba tych wiat na działce nie może przekraczać dwóch na każde 1000 m2 powierzchni działki

brak procedury

brak procedury

brak procedury

wolno stojące altany o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki

brak procedury

brak procedury

brak procedury

przydomowe oczyszczalnie ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę

zgłoszenie

zgłoszenie

brak procedury

zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3

zgłoszenie

zgłoszenie

brak procedury

altany działkowe i obiekty gospodarcze, o których mowa w ustawie z 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych

brak procedury

brak procedury

brak procedury

wiaty przystankowe i peronowe

brak procedury

brak procedury

brak procedury

parterowe budynki o powierzchni zabudowy do 35 m2, służące jako zaplecze do bieżącego utrzymania linii kolejowych, położonych na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa

zgłoszenie na obszarze Natura 2000,

w pozostałych przypadkach brak procedury

brak procedury

brak procedury

wolno stojące kabiny telefoniczne, szafy i słupki telekomunikacyjne

brak procedury

brak procedury

brak procedury

parkometry z własnym zasilaniem

brak procedury

brak procedury

brak procedury

boiska szkolne oraz boiska, korty tenisowe, bieżnie służące do rekreacji

zgłoszenie

brak procedury

brak procedury

miejsca postojowe dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie

zgłoszenie na obszarze Natura 2000, w pozostałych przypadkach brak procedury

brak procedury

brak procedury

zjazdy z dróg krajowych i wojewódzkich oraz zatoki parkingowe na tych drogach

zgłoszenie

zgłoszenie

brak procedury

zjazdy z dróg powiatowych i gminnych oraz zatoki parkingowe na tych drogach

brak procedury

brak procedury

brak procedury

przepusty o średnicy do 100 cm

brak procedury

brak procedury

brak procedury

tymczasowe obiekty budowlane, niepołączone trwale z gruntem i przewidziane do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1, ale nie później niż przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu

zgłoszenie

zgłoszenie

brak procedury

gospodarcze obiekty budowlane o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, przeznaczone wyłącznie na cele gospodarki leśnej i położone na gruntach leśnych Skarbu Państwa

zgłoszenie na obszarze Natura 2000, w pozostałych przypadkach brak procedury

brak procedury

brak procedury

obiekty budowlane piętrzące wodę i upustowe o wysokości piętrzenia poniżej 1 m poza rzekami żeglownymi oraz poza obszarem parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin

zgłoszenie

zgłoszenie

brak procedury

przydomowe baseny i oczka wodne o powierzchni do 50 m2

brak procedury

brak procedury

brak procedury

pomosty o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od korony pomostu do dna akwenu, do 2,50 m, służące do:

 1. cumowania niewielkich jednostek pływających, jak łodzie, kajaki, jachty,

 2. uprawiania wędkarstwa,

 3. rekreacji

zgłoszenie

zgłoszenie

brak procedury

opaski brzegowe oraz inne sztuczne, powierzchniowe lub liniowe umocnienia brzegów rzek i potoków górskich oraz brzegu morskiego, brzegu morskich wód wewnętrznych, niestanowiących konstrukcji oporowych

brak procedury

brak procedury

brak procedury

pochylnie przeznaczone dla osób niepełnosprawnychc

brak procedury

brak procedury

brak procedury

instalacje zbiornikowe na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczone do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych

zgłoszenie (do zgłoszenia należy dołączyć projekt zagospodarowania działki lub terenu
wraz z opisem technicznym instalacji, wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane; projekt zagospodarowania działki lub terenu powinien być uzgodniony z podmiotem właściwym do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych)

zgłoszenie

brak procedury

sieci:
a) elektroenergetyczne obejmujące napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV,
b) wodociągowe,
c) kanalizacyjne,
d) cieplne,
e) telekomunikacyjne

zgłoszenie z projektem budowlanym

zgłoszenie

brak procedury

przyłącza: elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne i telekomunikacyjne

zgłoszenie (do zgłoszenia należy dołączyć projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane)

brak procedury

brak procedury

telekomunikacyjne linie kablowe

brak procedury

brak procedury

brak procedury

kanalizacja kablowa

zgłoszenie

zgłoszenie

brak procedury

urządzenia pomiarowe, wraz z ogrodzeniami i drogami wewnętrznymi, państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej:

 1. posterunki: wodowskazowe, meteorologiczne, opadowe oraz wód podziemnych,

 2. punkty: obserwacyjne stanów wód podziemnych oraz monitoringu jakości wód podziemnych,

 3. piezometry obserwacyjne i obudowane źródeł

brak procedury

brak procedury

brak procedury

obiekty małej architektury

brak procedury, gdy obiekt małej architektury budowany jest poza miejscem publicznym

zgłoszenie w przypadku budowy w miejscu publicznym (w zgłoszeniu należy przedstawić projekt zagospodarowania działki lub terenu, wykonany przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane)

brak procedury

brak procedury

ogrodzenia

brak procedury do wysokości 2,20 m – powyżej tej wysokości zgłoszenie

brak procedury

brak procedury

obiekty przeznaczone do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych, położone na terenie budowy, oraz ustawianie barakowozów używanych przy wykonywaniu robót budowlanych, badaniach geologicznych i pomiarach geodezyjnych

brak procedury

brak procedury

brak procedury

tymczasowe obiekty budowlane stanowiące wyłącznie eksponaty wystawowe, niepełniące jakichkolwiek funkcji użytkowych, usytuowane na terenach przeznaczonych na ten cel

brak procedury

brak procedury

brak procedury

znaki geodezyjne, a także obiekty triangulacyjne, poza obszarem parków narodowych i rezerwatów przyrody

brak procedury

brak procedury

brak procedury

instalacje elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, klimatyzacyjne i telekomunikacyjne wewnątrz użytkowanego budynku

brak procedury

brak procedury

brak procedury

obiekty budowlane służące bezpośrednio do wykonywania działalności regulowanej ustawą z 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów

zgłoszenie

zgłoszenie

brak procedury

poligonowe obiekty budowlane, w szczególności: stanowiska obronne, przeprawy, budowle ziemne, budowle fortyfikacyjne, instalacje tymczasowe oraz obiekty kontenerowe, lokalizowane na terenach zamkniętych wyznaczonych przez Ministra Obrony Narodowej do prowadzenia ćwiczeń wojskowych z wykorzystaniem obozowisk polowych oraz umocnień terenu do pozoracji bezpośredniego prowadzenia walki

brak procedury

brak procedury

brak procedury

Ponadto z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę zwolnione są roboty budowlane polegające na:

 • dociepleniu budynków o wysokości do 25 m – brak procedury w przypadku budynków o wysokości do 12 m, natomiast w odniesieniu do budynków o wysokości powyżej 12 m i nie wyższych niż 25 m wymagane jest zgłoszenie,

 • utwardzeniu powierzchni gruntu na działkach budowlanych – brak procedury,

 •  instalowaniu tablic i urządzeń reklamowych, z wyjątkiem usytuowanych na obiektach wpisanych do rejestru zabytków w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz z wyjątkiem reklam świetlnych i podświetlanych usytuowanych poza obszarem zabudowanym w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym – w takim przypadku wymagane jest zgłoszenie,

 • wykonywaniu i przebudowie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych – w takim przypadku wymagane jest zgłoszenie,

 • wykonywaniu obudowy ujęć wód podziemnych – brak procedury,

 • budowie kanałów technologicznych, w rozumieniu art. 4 pkt 15a ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, w pasie drogowym w ramach przebudowy tej drogi – w takim przypadku wymagane jest zgłoszenie,

 • instalowaniu krat na obiektach budowlanych – brak procedury, z wyjątkiem instalowania krat na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz obiektach wpisanych do rejestru zabytków, w których to przypadkach konieczne jest dokonanie zgłoszenia

 • instalowaniu urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych, na obiektach budowlanych – brak procedury, z wyjątkiem instalowania urządzeń o wysokości powyżej 3 m - w takim przypadku wymagane jest zgłoszenie.

 • montażu pomp ciepła, urządzeń fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kW oraz wolno stojących kolektorów słonecznych – brak procedury.

Tabela przedstawia zestawienie procedur budowlanych w odniesieniu do przebudowy i remontu obiektów budowlanych, których budowa wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Ponadto tabela odnosi się także do przebudowy i remontu urządzeń budowlanych.

Zestawienie procedur budowlanych w odniesieniu do przebudowy i remontu obiektów budowlanych, których budowa wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, a także procedura przebudowy i remontu urządzeń budowlanych

Rodzaj obiektu

Przebudowa

Remont

budynki, których budowa wymaga uzyskania pozwolenia na budowę

 • pozwolenie na budowę, jeśli przebudowa dotyczy przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych

 • pozwolenie na budowę w przypadku każdej przebudowy budynków, których projekty budowlane wymagają uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej

 • brak procedury w pozostałych przypadkach

 • zgłoszenie w przypadku remontu przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych

 • brak procedury w pozostałych przypadkach

budowle, których budowa wymaga uzyskania pozwolenia na budowę

 • zgłoszenie w przypadku dróg, torów i urządzeń kolejowych oraz sieci gazowych i sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe wyższe niż 1 kV

 • pozwolenie na budowę – pozostałe budowlane których budowa wymaga uzyskania pozwolenia na budowę

zgłoszenie

Urządzenia budowlane

brak procedury

brak procedury

 

 

 

 

INFORMACJA NA TEMAT ZMIAN W USTAWIE – PRAWO BUDOWLANE od dnia 1 stycznia 2017 roku

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców dokonała zmian między innymi w ustawie Prawo budowlane. Ustawa ta ma ona uprościć i poprawić warunki prawne wykonywania działalności gospodarczej oraz zwiększyć konkurencyjność gospodarki. Zmiany zmniejszają obowiązki administracyjne przedsiębiorców, wspierają rozwój przedsiębiorczości i zwiększają efektywność pracy.

OBIEKTY I ROBOTY BUDOWLANE NIEWYMAGAJĄCE ZGŁOSZENIA

Art.  29. [Budowy i roboty budowlane niewymagające pozwolenia na budowę]

 

1. Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:

1) obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:

a) parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m,

e) suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m2;

2c) wiat o powierzchni zabudowy do 50 m2, sytuowanych na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, przy czym łączna liczba tych wiat na działce nie może przekraczać dwóch na każde 1000 m2 powierzchni działki;

2d)  wolno stojących altan o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;

4) altan działkowych i obiektów gospodarczych, o których mowa w ustawie z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 40 oraz z 2015 r. poz. 528);

5) wiat przystankowych i peronowych;

6) parterowych budynków o powierzchni zabudowy do 35 m2, służących jako zaplecze do bieżącego utrzymania linii kolejowych, położonych na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa; - WYMAGAJĄ ZGŁOSZENIA GDY SĄ W OBSZARZE NATURA 2000

7) wolno stojących kabin telefonicznych, szaf i słupków telekomunikacyjnych;

8) parkometrów z własnym zasilaniem;

10) miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie; - WYMAGAJĄ ZGŁOSZENIA GDY SĄ W OBSZARZE NATURA 2000

11a) zjazdów z dróg powiatowych i gminnych oraz zatok parkingowych na tych drogach;

11b)  przepustów o średnicy do 100 cm;

13) gospodarczych obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, przeznaczonych wyłącznie na cele gospodarki leśnej i położonych na gruntach leśnych Skarbu Państwa; - WYMAGAJĄ ZGŁOSZENIA GDY SĄ W OBSZARZE NATURA 2000

15) przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 50 m2;

17) opasek brzegowych oraz innych sztucznych, powierzchniowych lub liniowych umocnień brzegów rzek i potoków górskich oraz brzegu morskiego, brzegu morskich wód wewnętrznych, niestanowiących konstrukcji oporowych;

18) pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych;

20a) telekomunikacyjnych linii kablowych;

21) urządzeń pomiarowych, wraz z ogrodzeniami i drogami wewnętrznymi, państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej:

a) posterunków: wodowskazowych, meteorologicznych, opadowych oraz wód podziemnych,

b) punktów: obserwacyjnych stanów wód podziemnych oraz monitoringu jakości wód podziemnych

c) piezometrów obserwacyjnych i obudowanych źródeł;

22) obiektów małej architektury; - ZA WYJĄTKIEM SYTUOWANYCH W MIEJSCACH PUBLICZNYCH

23) ogrodzeń - DO WYS. 2,20M

24) obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych, położonych na terenie budowy, oraz ustawianie barakowozów używanych przy wykonywaniu robót budowlanych, badaniach geologicznych i pomiarach geodezyjnych;

25) tymczasowych obiektów budowlanych stanowiących wyłącznie eksponaty wystawowe, niepełniących jakichkolwiek funkcji użytkowych, usytuowanych na terenach przeznaczonych na ten cel;

26) znaków geodezyjnych, a także obiektów triangulacyjnych, poza obszarem parków narodowych i rezerwatów przyrody;

27) instalacji elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, klimatyzacyjnych i telekomunikacyjnych wewnątrz użytkowanego budynku;

29) poligonowych obiektów budowlanych, w szczególności: stanowisk obronnych, przepraw, budowli ziemnych, budowli fortyfikacyjnych, instalacji tymczasowych oraz obiektów kontenerowych, lokalizowanych na terenach zamkniętych wyznaczonych przez Ministra Obrony Narodowej do prowadzenia ćwiczeń wojskowych z wykorzystaniem obozowisk polowych oraz umocnień terenu do pozoracji bezpośredniego prowadzenia walki.

 

2. Pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na:

1) remoncie obiektów budowlanych; - ZA WYJĄTKIEM BUDOWLI, KTÓRYCH BUDOWA WYMAGA POZWOLENIA NA BUDOWĘ, PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH ALBO ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKÓW, KTÓRYCH BUDOWA WYMAGA POZWOLENIA NA BUDOWĘ

1a) przebudowie obiektów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b-d oraz pkt 2b, 3, 3a, 11, 12, 14, 16, 19, 19a, 20b i 28;

1aa)  przebudowie budynków, innych niż budynki, o których mowa w ust. 1, z wyłączeniem ich przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych, a także z wyłączeniem budynków, których projekty budowlane wymagają uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej;

1c) remoncie lub przebudowie urządzeń budowlanych;

2) (uchylony);

3) (uchylony);

4) dociepleniu budynków o wysokości do 12 m;

5) utwardzeniu powierzchni gruntu na działkach budowlanych;

7) (uchylony);

8) (uchylony);

10) wykonywaniu obudowy ujęć wód podziemnych;

13) (uchylony);

14) instalowaniu krat na obiektach budowlanych - za wyjątkiem krat na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz obiektach wpisanych do rejestru zabytków,;

15) instalowaniu urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych, na obiektach budowlanych – za wyjątkiem urządzeń o wysokości powyżej 3 m na obiektach budowlanych;

16) montażu pomp ciepła, urządzeń fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kW oraz wolno stojących kolektorów słonecznych;

17) (uchylony).

3. Pozwolenia na budowę wymagają przedsięwzięcia, które wymagają przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, oraz przedsięwzięcia wymagające przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o

 

4. Roboty budowlane, o których mowa w ust. 1 i 2, wykonywane:

1) przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków - wymagają pozwolenia na budowę,

2) na obszarze wpisanym do rejestru zabytków - wymagają dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 ust. 1

- przy czym do wniosku o pozwolenie na budowę oraz do zgłoszenia należy dołączyć pozwolenie właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków wydane na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

 

Art.  29a. [Budowa przyłączy – bez obowiązku zgłoszenia]

1. Budowa przyłączy, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 20, wymaga sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

2. Do budowy, o której mowa w ust. 1, stosuje się przepisy prawa energetycznego albo o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się, jeżeli inwestor dokonał zgłoszenia, o którym mowa w art. 30.

 

 

 

OBIEKTY I ROBOTY BUDOWLANE WYMAGAJĄCE ZGŁOSZENIA

 

Art.  29. [Budowy i roboty budowlane niewymagające pozwolenia na budowę]

 

1. Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:

1) obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:

b) płyt do składowania obornika, + przebudowa

c) szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę o pojemności do 25 m3, + przebudowa

d) naziemnych silosów na materiały sypkie o pojemności do 30 m3 i wysokości nie większej niż 7 m, + przebudowa

1a) wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane;

2) wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, garaży, wiat lub przydomowych ganków i oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;

2a) wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej, rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jednego na każde 500 m2 powierzchni działki;

2b) wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2; + przebudowa

3) przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę; + przebudowa

3a) zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3; + przebudowa

9) boisk szkolnych oraz boisk, kortów tenisowych, bieżni służących do rekreacji;

11) zjazdów z dróg krajowych i wojewódzkich oraz zatok parkingowych na tych drogach; + przebudowa

12) tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1, ale nie później niż przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu; + przebudowa

14) obiektów budowlanych piętrzących wodę i upustowych o wysokości piętrzenia poniżej 1 m poza rzekami żeglownymi oraz poza obszarem parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin; + przebudowa

16) pomostów o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od korony pomostu do dna akwenu, do 2,50 m, służących do: + przebudowa

a) cumowania niewielkich jednostek pływających, jak łodzie, kajaki, jachty,

b) uprawiania wędkarstwa,

c) rekreacji;

19) instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych; + przebudowa

19a) sieci: + przebudowa

a) elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV,

b) wodociągowych,

c) kanalizacyjnych,

d) cieplnych,

e) telekomunikacyjnych;

20) przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych;

20b) kanalizacji kablowej; + przebudowa

28) obiektów budowlanych służących bezpośrednio do wykonywania działalności regulowanej ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r. poz. 196, 1272 i 1505) w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów; + przebudowa

 

2. Pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na:

1b) przebudowie przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi ona do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania tych budynków;

6) instalowaniu tablic i urządzeń reklamowych, z wyjątkiem usytuowanych na obiektach wpisanych do rejestru zabytków w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz z wyjątkiem reklam świetlnych i podświetlanych usytuowanych poza obszarem zabudowanym w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym;

9) wykonywaniu i przebudowie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych;

11) przebudowie sieci gazowych oraz elektroenergetycznych innych niż wymienione w ust. 1 pkt 19a lit. a;

12) przebudowie dróg, torów i urządzeń kolejowych;

12a) budowie kanałów technologicznych, w rozumieniu art. 4 pkt 15a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, z późn. zm.), w pasie drogowym w ramach przebudowy tej drogi;

 

3. Pozwolenia na budowę wymagają przedsięwzięcia, które wymagają przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, oraz przedsięwzięcia wymagające przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

 

4. Roboty budowlane, o których mowa w ust. 1 i 2, wykonywane:

1) przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków - wymagają pozwolenia na budowę,

2) na obszarze wpisanym do rejestru zabytków - wymagają dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 ust. 1

- przy czym do wniosku o pozwolenie na budowę oraz do zgłoszenia należy dołączyć pozwolenie właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków wydane na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

 

Art.  30. [Zgłoszenie budowy; sprzeciw; nałożenie obowiązku uzyskania pozwolenia na wykonanie obiektu lub robót budowlanych]

1. Zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej wymaga, z zastrzeżeniem art. 29 ust. 3 i 4:

1) budowa, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. b-d, pkt 1a-2b, 3, 3a, 9, 11, 12, 14, 16, 19, 19a, 20b oraz 28;

1a) budowa, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 20 - z zastrzeżeniem art. 29a;

1b) budowa obiektów, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 6, 10 i 13, sytuowanych na obszarze Natura 2000;

2) wykonywanie robót budowlanych, o których mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1b, 6, 9 oraz 11-12a;

2a) wykonywanie remontu, o którym mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1, dotyczącego:

a) budowli, których budowa wymaga uzyskania pozwolenia na budowę,

b) przegród zewnętrznych albo elementów konstrukcyjnych budynków, których budowa wymaga uzyskania pozwolenia na budowę;

2b) wykonywanie przebudowy obiektów, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. b-d oraz pkt 2b, 3, 3a, 11, 12, 14, 16, 19, 19a, 20b i 28;

2c) docieplenie budynków o wysokości powyżej 12 m i nie wyższych niż 25 m;

3) budowa ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m i wykonywanie robót budowlanych polegających na instalowaniu:

a) krat na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz obiektach wpisanych do rejestru zabytków,

b) urządzeń o wysokości powyżej 3 m na obiektach budowlanych;

c) (uchylona);

4) budowa obiektów małej architektury w miejscach publicznych.

1a. Inwestor zamiast dokonania zgłoszenia dotyczącego robót budowlanych, o których mowa w ust. 1, może wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Bork Natalia
(2017-01-03 10:38:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Dułak Alicja
(2020-12-09 11:03:01)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2158926