☰ Menu Prawe Menu ☰
Wersja archiwalna (stan na dzień 09.01.2022 r.)
Herb Powiatu Kartuskiego

Czwartek 12.05.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

ZŁOŻENIE ZAWIADOMIENIA O ZBYCIU POJAZDU

Wnioski do pobrania:

  1. Zawiadomienie o zbyciu pojazdu
  2. Pełnomocnictwo

ZŁOŻENIE ZAWIADOMIENIA O ZBYCIU POJAZDU


WYMAGANE DOKUMENTY

  • Zawiadomienie o zbyciu pojazdu

Załączniki:

  • kopia dokumentu na podstawie którego dokonano zbycia pojazdu,
  • w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego z współwłaścicieli pojazdu wymagany jest dokument stwierdzający  udzielenie pełnomocnictwa

 Do wglądu:

  • dowód osobisty,
  • oryginał aktualnego wyciągu z KRS i REGON (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną) lub kopia potwierdzona podpisem, datą i pieczęcią osoby upoważnionej,
  • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, lub kopia potwierdzona przez osobę upoważnioną (dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą).

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydział Komunikacji, ul. Gdańska 26, 83 - 300 Kartuzy, główna sala obsługi.

Szczegółowe informacje rejestracji można uzyskać pod tel.  58 694 82  00.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie, po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi załącznikami przewidzianymi przepisami prawa.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wpis stosownej adnotacji w dowód przeniesienia własności.


OPŁATY
Zwolnione z opłat.


TRYB ODWOŁAWCZY
Nie przysługuje.


DODATKOWE INFORMACJE

Szczegółowe informacje w sprawie, uzyskać można w punkcie informacyjnym Wydziału Komunikacji oraz pod nr telefonu  58 694 82 00. Adres e-mail: komunikacja@kartuskipowiat.pl


PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 110)
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. z 2017 r. poz. 2355) 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Langa Arkadiusz
(2013-03-04 09:55:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Grzenkowicz Alicja
(2021-06-02 12:41:56)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2158926